6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME


a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, FB SOSYAL HİZM.LTD.ŞTİ 'nin, iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;

Kisisel verileriniz, Sirketimiz tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasitalarla sözlü, yazili ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Sirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandiginiz müddetçe olusturularak ve güncellenerek kisisel verileriniz islenebilecektir.

Buna ilaveten , Sirket hizmetlerinden yararlanmak maksadıyla internet sayfamizın kullanılması veya web sitemizin ziyaret edilmesi durumunda ve/veya şirketimizin düzenledigi egitim, seminer veya organizasyonlara katildiginizda kisisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu şekilde toplamış olan kişisel verileriniz münhasıran , tarafımızca sunulan hizmetin size daha kaliteli ve hızlı ulaştırılabilmesi bu amaçla tarafımızca yapılacak kalite değerlendirme işlemlerinde kullanılşabilmesi , misafir memnuniyeti ,ihtiyaç ve önerilerinin tespit edilerek yeniden sizlere sunulması, is ortagi/müsteri/tedarikçi (yetkili veya çalisanlari) degerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Sirketimizin ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasi ve Sirketimizin insan kaynaklari politikalarinin yürütülmesinin temini amaçlariyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari ve amaçlari dahilinde islenecektir.

c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanmış olan kişisel verileriniz münhasıran , tarafımızca sunulan hizmetin size daha kaliteli ve hızlı ulaştırılabilmesi bu amaçla tarafımızca yapılacak kalite değerlendirme işlemlerinde kullanılşabilmesi , misafir memnuniyeti ,ihtiyaç ve önerilerinin tespit edilerek yeniden sizlere sunulması, is ortagi/müsteri/tedarikçi (yetkili veya çalisanlari) degerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Sirketimizin ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasi ve Sirketimizin insan kaynaklari politikalarinin yürütülmesinin temini amaçlariyla is ortaklarimiza, tedarikçilerimize, şirket, hissedarlarimiza, kanunen yetkili kamu kurumlari ve özel kisilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari ve amaçlari çerçevesinde aktarilabilecektir.

ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d. Veri Sahibinin Hakları,

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen HAK VEYA HAKLARIN tarafınızca kullanılabilmesi için geçerli bir kimlik belgesi ile ( kimlik kartı , nüfus cüzdanı , pasaport, ehliyet , evlilik cüzdanı vb) birlşkte kulalnmak istediğiniz hakkı belirten yazılı talebinizi Hobyar mah. Hamidiye Cad. No: 16 Sirkeci / İSTANBUL " adresine ıslak imzalı olarak veya info@legacyottomanhotel.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndermeniz gerekmektedir.

Kullanmak istediğiniz hakkın ve ve buna ilişkin yeterli ve anlaşılır açıklamanın yazılı talebinizde bulunması buna ilaveten 3.kişi(ler) adına hareket ediyor olmanız halinde bu konuda özel olarak yetkili olduğunuzu gösterir evrakın da kimliğinizi tevsik eden evrakla birlikte sunulması gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin bir maliyetinin olması hali müstesnadır. Bu durumda kurulca belirlenen tarife ücreti talep edilebilir.